Karup Krolf Klub

VEDTÆGTER

Karup Krolf Klub

 • 1 NAVN OG HJEMSTED
  Klubbens navn er Karup Krolf Klub, og hjemmehørende i Seniorhuset på Gl. Banevej 6a i Karup.

 • 2 FORMÅL
  Klubben har til formål at tilbyde medlemmerne udøvelse af krolf ved træning, stævner og turneringer.
   
 • 3 MEDLEMSSKAB
  Som aktiv medlem optages enhver i "gamle Karup Kommune". Klubben er organiseret under Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), som yder støtte og hjælp til foreningens aktiviteter.

 • 4 INDMELDELSE
  Indmeldelse sker til en person i bestyrelsen.

 • 5 UDMELDELSE
  Udmeldelse skal ske til en person i bestyrelsen.

 • 6 KONTINGENT
  Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling.
  Indbetaling og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 • 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel og/eller ved opslag på Seniorhusets opslagstavle. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer samt gæster indbudt af bestyrelsen. Stemmeret har alle aktive/passive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1) Valg af dirigent og referent
  2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4) Fastsættelse af kontingent
  5) Behandling af indkomne forslag
  6) Valg til bestyrelsen
  7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  8) Valg af bilagskontrolant + bilagskontrolantsuppleant
  9) Eventuelt

 • 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSALING
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettige medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indmeldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 • 9 BESTYRELSE
  Bestyrelsen er Klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanter vælges for 1 år.

 • 10 TEGNINGSRET
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden.Skulle der opstå situationer som ikke er beskrevet, er bestyrelsen bemyndiget til at handle efter skøn.

 • 11 REGNSKAB
  Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
  Driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrolantens påtegning og underskrift.

 • 12 REVISION
  På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en bilagskontrolant og en bilagskontrolantsuppleant.Bilagskontrolanten skal hvert år gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er til stede. Bilagskontrolanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 • 13 OPLØSNING

Beslutningen om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettige medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 6. juni 2011
Ændringsforslag er vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2013, 6. februar 2019 og
9. februar 2022